شرح تحریر اکر منلائوس
108 بازدید
نقش: نویسنده
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
کتاب تحریر اکر منلائوس اثر خواجه نصیر الدین طوسی، آخرین متن درسی در هندسه ی کروی است که به دلیل قضیه ی اول مقاله ی سوم آن(شکل قطاع)، اهمیتی خاصی در علم هندسه دارد، این کتاب از گذشته به دشواری مشهور بوده، و از بزرگان گذشته، مرحوم ملا محمد باقر یزدی و ملا احمد نراقی به شرح این کتاب اهتمام ورزیده اند، اما به نظر راقم، این شروح همگی در اوخر مقاله ی سوم این کتاب دچار نارسایی اند؛ قضایای 14 تا 25 مقاله ی سوم. در شرح راقم بر این کتاب، علاوه بر شرح دیگر قضایای کتاب، تاکید زیادی بر شرح این بخش از مقاله ی سوم شده است که شاید نکته ی تمایزی بین این شرح و دیگر شروح باشد.
دانلود