شرح تحریر اکر منلائوس
244 بازدید
نقش: نویسنده
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
کتاب تحریر اکر منلائوس( اکر مانالاوس ) و به عبارت دیگر، تحریر الاشکال الکریه در اصل، نوشته ی مانالاوس اسکندرانی است که در مجموعه ی تحریر متوسطات خواجه نصیر الدین طوسی گنجانده شده است، این نوشته، آخرین متن درسی در هندسه ی کروی است که به دلیل قضیه ی اول مقاله ی سوم آن(شکل قطاع)، اهمیتی خاصی در علم هندسه دارد، این کتاب از گذشته به دشواری مشهور بوده، و از بزرگان گذشته، مرحوم ملا محمد باقر یزدی و ملا احمد نراقی به شرح این کتاب اهتمام ورزیده اند، اما به نظر راقم، این شروح همگی در اوخر مقاله ی سوم این کتاب دچار نارسایی اند؛ قضایای 14 تا 25 مقاله ی سوم. در شرح راقم بر این کتاب، علاوه بر شرح دیگر قضایای کتاب، تاکید زیادی بر شرح این بخش از مقاله ی سوم شده است که شاید نکته ی تمایزی بین این شرح و دیگر شروح باشد.
دانلود