مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد امین
نام خانوادگی:آسیایی
شهرت:شیرازی
نخصص ها:فقه و اصول ، ادبیات عرب ، هیأت و نجوم

زندگی نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

متولد 4  فروردین 73 قم مقدسه
تحصیلات کلاسیک و سطح حوزه: شیراز - حوزه علمیه رضویه شیراز
مشغول به تحصیل در قم مقدسه
عضو مرکز نخبگان و استعداد های برتر حوزه های علمیه